• Giáo án Khoa học 4
    | Quản trị trường | 6 lượt tải | 0 file đính kèm
    Khoa học: BÀI 47: ÁNH SÁNG CẦN CHO SỰ SỐNG  I. MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh biết:Kể ra vai trò của ánh sáng đối với đời sống thực vật.Nêu ví dụ chứng tỏ mỗi loại thực vật có nhu cầu ánh sáng khác nhau và ứng dụng của kiến thức đó vào trồng trọt.* ...
  • Giáo án
    | Quản trị trường | 7 lượt tải | 0 file đính kèm
    Bai 47 Anh sang can cho su song (1).ppt